Page 1 of 1

web load

Posted: Wed Apr 23, 2014 12:55 am
by quocanh92
ad ơi web load lâu quá đi , vui lòng fix lại nhá

Posted: Wed Apr 23, 2014 1:58 pm
by kimto
Đã fix xong rồi nhé, chuyển sang server mới tốc độ cải thiện rất nhiều. Chúc các bạn vui vẻ